Veiligheid

van leegstaand vastgoed

Bij het in beheer nemen van een leegstaand object door OAK Management wordt er altijd gekeken naar de veiligheid. Hierbij moet je denken aan het verplicht plaatsen van rook- en koolmonoxidemelders, de staat van elektrische installaties, asbest, legionella en andere onveilige omstandigheden. In overleg met de eigenaar lossen we eventuele risico’s op.

Koolmonoxide en rookmelders

Een koolmonoxidemelder kan waarschuwen voor onveilige situaties veroorzaakt door koolmonoxide. Controleer regelmatig de goede werking van een koolmonoxidemelder volgens specificaties van de leverancier. Koolmonoxide- en rookmelders moeten na een aantal jaren worden vervangen. Zet bij plaatsing de plaatsingsdatum en de vervangdatum met watervaste stift op de voorzijde. Voor de volledige informatie kijk dan op de website van de brandweer. https://www.brandweer.nl/onderwerpen/koolmonoxide/ en https://www.brandweer.nl/onderwerpen/rookmelders/

Elektrische installaties

Goed onderhoud van elektrische installaties is van groot belang. Tegenwoordig zijn de meeste elektrische installaties voorzien van voldoende groepen, aardlekbeveiliging en goede bedrading. De bedrading bestaat dan uit de kleuren bruin, zwart, blauw en groen/geel en is omhuld met plastic. De kabels zelf zitten in plastic buizen. In oude gebouwen kunnen de kabels in ijzeren buizen zitten en hebben evt. een katoenen bekleding. Voor elektra wordt op basis van visuele waarnemingen vastgesteld of er sprake is van een afwijkende of gevaarlijke situatie. Bij het in beheer nemen van een object worden foto’s gemaakt. Hiermee leggen we de beginstaat van een object vast en voorkomen we misverstanden bij de oplevering. De eigenaar dient zorg te dragen dat het project bouwkundig en technisch voldoet aan alle voorwaarden. Bij twijfel schakelen we een erkend installatiebureau in om de installatie te onderzoeken. Onze medewerkers zijn geen elektricien.

Elektrische kachels en het gebruik van kabelhaspels

Het gebruik van een elektrische kachel is alleen toegestaan wanneer Oak Management daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. De elektrische kachel mag vervolgens alleen gebruikt worden wanneer iemand aanwezig is in de ruimte. Bij vertrek dient de elektrische kachel volledig uitgeschakeld te zijn. Voor een elektrische kachel mag nooit een kabelhaspel gebruikt worden, de kachel dient rechtstreeks op een stopcontact te worden aangesloten. Voor apparaten die weinig stroom verbruiken, mag een kabelhaspel gebruikt worden zolang de kabel helemaal uitgerold wordt. Een opgerold snoer in de haspel kan warm worden waardoor kortsluiting en zelfs brand kan ontstaan.

Asbest

Voor asbest geldt dat het bouwjaar van het object als uitgangspunt dient. Objecten die na 1993 gebouwd zijn, bevatten geen asbesthoudende producten. In veel oudere gebouwen kan asbest verwerkt zijn. Het gebruik van asbesthoudende producten is sinds 1993 verboden in Nederland. Asbest is in het verleden veel gebruikt en komt nog veel voor in dakplaten (eterniet), asbestplaten bij CV installaties, om (cv)leidingen en op daken. In sommige gevallen is er ook asbesthoudend materiaal gebruikt in vensterbanken en op in vloeren (bijvoorbeeld linoleum). Asbest is over het algemeen vast en verstoft alleen bij boren, breken, zagen of schuren e.d.. Onze medewerkers zijn niet opgeleid tot het herkennen van asbest. In een aantal gevallen kunnen zij een inschatting maken van verdacht materiaal. De medewerkers zullen asbestverdacht materiaal noteren en contact opnemen met de eigenaar. In veel gevallen is er al een asbestcontrole geweest. Bij de eigenaar is dan al bekend of er asbest in het gebouw zit en zitten er naar alle waarschijnlijkheid stickers op de asbesthoudende materialen. Als er sprake is van het vermoeden van asbest zal navraag worden gedaan naar een asbestrapportage. Als bij OAK Management de aanwezigheid van asbest bekend is wordt dit voor het tekenen van de overeenkomst met de tijdelijke gebruiker besproken. Als er asbest in het object is aangetroffen wordt je nogmaals nadrukkelijk gewezen op de aanwezigheid van asbest en de daarmee samenhangende risico’s. Dat betekent in ieder geval dat je asbest niet zelf mag verwijderen, er niet in mag zagen, boren of snijden.

Legionella

Legionella (ook wel veteranenziekte) is een bacteriële infectieziekte die kan worden overbracht door water met een temperatuur tussen de 20 en 55 graden te vernevelen (bijvoorbeeld tijdens het douchen). De kans op infectie is het grootst bij het inademen, daarom adviseren wij altijd een douchekop te gebruiken met een legionella filter erin. Besmet water drinken geeft dus een beperkt risico. Samen met de eigenaar brengen wij in kaart of er risico op legionella aanwezig is. Het is dan zaak om is samenwerking met de eigenaar legionellacontroles toe te passen. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor het aanpakken van eventueel aanwezige legionella.

Mocht er een situatie zijn die
(gevoelsmatig) niet in orde is of lijkt: